Εκτύπωση
PDF

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΤΗΝ 25 ΚΑΙ 26 1.2022, ΦΕΚ.Β. 186.24.1.2022

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-2022 ]

4034/24.1.2022. (ΦΕΚΒ186/24.1.2022)

Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγγελιών των

Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, των

Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Εύβοιας της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής

Ενότητας Σπο-ράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την 25η

και την 26η Ιανουαρίου 2022.

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχονταςυπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 18 παρ. 1 και 3 του Κώδικα Οργανισμού

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α' 35)

και β) 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά

όργανα, (π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22

του άρθρου119 τουν. 4622/2019 (Α'133).

2) Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α' 7).

3) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121 διόρθ. σφαλμ. Α'126).

4) Το από 24.01.2022 έγγραφο της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου

Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

5) Την ανάγκη αναστολής της λειτουργίας των εργασιών όλων των

δικαστηρίων και εισαγγελιών των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Νοτίου

Αιγαίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Σπο-ράδων της

Περιφέρειας Θεσσαλίας για την 25η και την 26η Ιανουαρίου 2022, λόγω των

αιφνιδίων και έντονων καιρικών φαινομένων.

6) Την υπ' αρ. 4437/24.01.2022 εισήγηση της περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου

24 του ν. 4270/2014, της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής

Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας

απόφασης δεν προ-καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την αναστολή εργασιών όλων των δικαστηρίων και

 

2

 

εισαγγελιών των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και

Νοτίου Αιγαίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων

Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων

της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την 25η και την 26η

Ιανουαρίου 2022, λόγω των αιφνιδίων και έντονων

καιρικών φαινομένων.

Κατ' εξαίρεση της ανωτέρω αναστολής:

Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

- Θα εκφωνηθούν από ώρα 12:00 και έπειτα, μόνο οι αιτήσεις προσωρινών

διαταγών. Σε περίπτωση μη εμφάνισης διαδίκου, εκτός από εξαιρετικά

επείγουσες κατά την κρίση του Προέδρου περιπτώσεις, η υπόθεση

αναβάλλεται στην πλέον σύντομη δικάσιμο.

- Όλες οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν θα προσδιορισθούν αυτεπάγγελτα

οίκοθεν με πράξη των Προέδρων των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης ή

των Διευθυνόντων αυτά με ενημέρωση της πλατφόρμας solon.gov.gr, που θα

επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων.

Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

- Αποσύρονται όλες οι υποθέσεις των ποινικών δικαστηρίων εξαιρουμένων

των ποινικών δικών:

α) αρμοδιότητας Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και Μονομελούς και Τριμελούς

Εφετείου Κακουργημάτων, των οποίων οι κατηγορούμενοι συμπληρώνουν

εντός 3μήνου το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, οπότε το δικαστήριο

αποφασίζει ανά περίπτωση για την εκδίκαση ή την τυχόν αναβολή ή διακοπή

της δίκης.

β) που αφορούν κακουργήματα στα οποία συμπληρώνεται ο χρόνος

παραγραφής τους μέχρι την 31η.12.2023 στον πρώτο βαθμό ή μέχρι την

31η.12.2022 στο δεύτερο βαθμό, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει ανά

περίπτωση για την εκδίκαση ή την τυχόν αναβολή ή διακοπή της δίκης.

γ) που έχουν διακοπεί για τις δικασίμους της 25ης.01.2022 και 26ης.01.2022

και δεν υπάγονται στις ως άνω εξαιρέσεις, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει σε

συνεδρίαση, χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία των διαδίκων, την εκ νέου

διακοπή.

Ώρα έναρξης των δικαστικών συνεδριάσεων των ανωτέρω ορίζεται η 10:00.

δ) αρμοδιότητας Αυτοφώρων Πλημμελειοδικείων μόνο για υποθέσεις που

αφορούν αυτόφωρες πράξεις με κρατούμενους (ή εξ αναβολής κατ' άρθρον

 

3

 

423 Κ.Π.Δ) ή αιτήσεις δικονομικού χαρακτήρα με κρατούμενους. Ώρα έναρξης

των δικαστικών συνεδριάσεων των αυτοφώρων ορίζεται η 12:00.

- Οι προσδιορισθείσες απολογίες αυτοφώρων συνοδειών καθώς και οι

αυτόφωρες συνοδείες κακουργημάτων και πλημμελημάτων θα γίνονται μετά

τις 11:00 και κατόπιν επικοινωνίας με τα αρμόδια κατά περίπτωση δικαστικά

όργανα.

- Οι αποσυρθείσες υποθέσεις θα επαναπροσδιοριστούν κατά προτεραιότητα

με τη στάθμιση περιπτώσεων κρατουμένων και κινδύνου παραγραφής.

- Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η

διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου, γνωστοποιούνται από τον

γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου

και, αν το δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται σε αυτήν.

Γ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

- Θα εξεταστούν από ώρα 12:00 και έπειτα οι επείγουσες αιτήσεις

προσωρινών διαταγών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εκτύπωση
PDF

Λειτουργία ιστοσελίδας για την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Καλημέρα σας,

           βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε οτι για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με την

                                  Εισαγγελία Εφετών Λάρισας έχει δημιουργηθεί από το γραφείο Πληροφορικής σχετική ιστοσελίδα η οποία λειτουργεί στον σύνδεσμο https://eisaggeliaefeton-larisas.gov.gr/.

 

Η εν λόγω ιστοσελίδα θα αποτελέσει:

1.            Ένα σημείο πληροφόρησης σχετικά με την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας για

θέματα τοποθεσίας, προσβασιμότητας και επικοινωνίας

2.            Ένα σημείο ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες των

εισαγγελέων καθώς και στις δικασίμους των δικαστηρίων και στα αντίστοιχα ακροατήρια (αναβολές, ακυρώσεις, εκθέματα κτλ)

3.            Ένα τρόπο ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις ενέργειες που

απαιτούνται για διαδικασίες όπως π.χ. είναι η απόδοση κατασχεθέντων καθώς και η δυνατότητα εκτύπωσης των απαιτούμενων αντίστοιχων αιτήσεων

4.            Ένα σημείο ενημέρωσης των νομικών για τις εξελίξεις της νομολογίας σε

επίκαιρα νομικά ζητήματα, καθώς και για την προσέγγιση πρακτικών νομικών ζητημάτων μέσα από μελέτες και εργασίες των λειτουργών της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας

 

Στόχοι της ιστοσελίδας είναι:

             Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας

             Η μείωση του χρόνου διευθέτησης διαφόρων διαδικασιών

             Η πληρέστερη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών

 

Παρακαλούμε επίσης έαν το επιθυμείτε να προσθέσετε στην ιστοσελίδα του συλλόγου σας έναν σύνδεσμο προς την σελίδα μας.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το γραφείο Πληροφορικής (κο Κατσαρό Θωμά) τηλ 2410-252310, email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Τέλος σας επισυνάπτουμε εδώ τον ανανεωμένο και επικαιροποιημένο κατάλογο τηλεφώνων/email ανα γραφείο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

 

--

Διεύθυνση Γραμματείας Εισαγγελία Εφετών Λάρισας Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, ΤΚ 41110

Τηλ: 2410530362

Εκτύπωση
PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 19ης Ιανουαρίου 2022.

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 19ης Ιανουαρίου 2022.

Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων της δικασίμου 19ης Ιανουαρίου 2022 θα εκφωνηθούν όλες  και θα εκδικασθούν από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων, κ. Ειρήνη Καραγιαννάκη, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.2158/ ΦΕΚ Β 67/14-01-2022 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη, που ισχύει κατά το  χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6π.μ., έως την Δευτέρα  24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06.00, και σύμφωνα και με την με αριθμό 16/2022 πράξη της Προέδρου  Πρωτοδικών. Θα εκδικασθούν στο ακροατήριο Ανηλίκων (048) στο ισόγειο ως εξής :

Α. Από ώρα 10.00 έως 10.15

Αριθμοί κατάθεσης

1.     341/2021

2.     339/2021

3.     330/2021

4.     325/2021

5.     316/2021

6.     333/2021

7.     332/2021

Β. Από ώρα 10.30 έως 12.00

Αριθμοί κατάθεσης

8.297/2021

9.323/2021

10.314/2021

11.286/2021

12.306/2021

Γ. Από ώρα 12.00  και εντεύθεν

Αριθμοί κατάθεσης

13. 307/2021

14. 67/2021

15. 134/2021

16. 302/2021

17. 279/2021

 

Εκτύπωση
PDF

My Data/Timologio: Νέο επεξηγηματικό βίντεο της Ολομέλειας και της ΑΑΔΕ

on . Posted in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σε συνέχεια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που έχει διοργανώσει η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με την πλατφόρμα My Data και την εφαρμογή Timologio τίθεται σήμερα στη διάθεση των συναδέλφων επεξηγηματικό βίντεο της ΑΑΔΕ και της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων όπου παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της εφαρμογής TIMOLOGIO για την έκδοση φορολογικών παραστατικών και την αυτοματοποιημένη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα My Data από τους δικηγόρους.

Το βίντεο είναι διαθέσιμο εδώ : https://www.youtube.com/watch?v=UcuJII_iX_k

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΝΕΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ κλπ)

( 25 Ιανουάριος 2022, 07.58 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-2022 ] 4034/24.1.2022. (ΦΕΚΒ186/24.1.2022) Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγγελιών των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Σπο-ράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την 25η και την 26η Ιανουαρίου 2022. ΟΥΠΟΥΡΓΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Έχονταςυπόψη: 1) Τις
...
( 24 Ιανουάριος 2022, 12.39 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Καλημέρα σας,            βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε οτι για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με την                                   Εισαγγελία Εφετών Λάρισας έχει δημιουργηθεί από το γραφείο Πληροφορικής σχετική ιστοσελίδα η οποία λειτουργεί στον σύνδεσμο https://eisaggeliaefeton-larisas.gov.gr/.   Η εν λόγω ιστοσελίδα θα
...
( 21 Ιανουάριος 2022, 22.16 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Σε συνέχεια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που έχει διοργανώσει η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με την πλατφόρμα My Data και την εφαρμογή Timologio τίθεται σήμερα στη διάθεση των συναδέλφων επεξηγηματικό βίντεο της ΑΑΔΕ και της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων όπου παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της εφαρμογής TIMOLOGIO για την έκδοση φορολογικών
...
( 18 Ιανουάριος 2022, 10.06 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 19ης Ιανουαρίου 2022. Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων της δικασίμου 19ης Ιανουαρίου 2022 θα εκφωνηθούν όλες  και θα εκδικασθούν από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων, κ. Ειρήνη Καραγιαννάκη, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.2158/ ΦΕΚ Β 67/14-01-2022 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη, που ισχύει κατά
...
( 18 Ιανουάριος 2022, 08.32 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 17 Ιανουάριος 2022, 19.07 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Online Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων»
  «Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων»  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, Νομική Σχολή ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ,  διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων».   Το
...
( 17 Ιανουάριος 2022, 18.22 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Σπ. Πανταζόπουλος, Αναγκαστική Εκτέλεση - Μετά τους ν. 4842/2021 και 4855/2021
ΝΕΑ KΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης μετά τους ν. 4842/2021 και 4855/2021  Αποκτήστε το Αναγκαστική εκτέλεση (Μετά τους ν. 4842/2021 και 4855/2021) Στέφανος Σ. Πανταζόπουλος ©
...
( 15 Ιανουάριος 2022, 12.49 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Σύμφωνα με  ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ δίνεται η δυνατότητα εκ νέου εξέτασης σε περισσότερους από 2.000 δικηγόρους και λογιστές, που για διάφορους λόγους δεν πιστοποιήθηκαν στους προηγούμενους κύκλους, όπως είχε ζητήσει και το δικηγορικό σώμα. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου. Εφόσον επιτύχουν οι συμμετέχοντες, θα εγγραφούν και αυτοί στο μητρώο
...
( 15 Ιανουάριος 2022, 12.46 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΠΕΔ) Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης, ενημέρωσε τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ότι: «Οι ψηφιακές υπογραφές οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2022 θα χωρισθούν σε 2
...
( 13 Ιανουάριος 2022, 17.49 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Μαρία Περτσελάκη : Δικονομικά ζητήματα δικών που αφορούν το κύρος πρωτοκόλλων δημοσίων κτημάτων
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ Εμφάνιση στον browser 13/01/2022 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Ομιλία Μαρίας Περτσελάκη, Δ.Ν.,
...
( 12 Ιανουάριος 2022, 19.44 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ
...
( 12 Ιανουάριος 2022, 19.40 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 11 Ιανουάριος 2022, 12.50 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 12ης Ιανουαρίου 2022. Οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων της δικασίμου 12ης Ιανουαρίου 2022 θα εκφωνηθούν όλες  και θα εκδικασθούν από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων, κ. Μαρία Γάκη, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.746/ ΦΕΚ Β 32/8-1-2022 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη, που ισχύει κατά το  χρονικό
...
( 09 Ιανουάριος 2022, 16.40 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ
...
( 05 Ιανουάριος 2022, 21.57 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                        ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ     ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ     ΤΚ 42132 – ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΤΗΛ 24310-27526, ΦΑΞ 24310-27302         e-mail: dstrikala@dstrik.gr                                                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρ. Πρωτ.
...
( 05 Ιανουάριος 2022, 13.20 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ 
...
( 05 Ιανουάριος 2022, 09.05 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
...
( 03 Ιανουάριος 2022, 09.10 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Προστασία Α΄ κατοικίας Ευάλωτων Δανειοληπτών - Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος της 30.12.2021   Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 30.12.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφάσισε να παραταθεί η αποχή των δικηγόρων-μελών τους μέχρι και 28.2.2022 από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση
...
( 29 Δεκέμβριος 2021, 09.09 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ )
Μετά από παρέμβαση των επιστημονικών φορέων της χώρας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δόθηκε τρίμηνη παράταση εφαρμογής του μέτρου της υποχρεωτικής εγγραφής των δικηγόρων και των λοιπών επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών στο ΓΕΜΗ (έως την 1η Απριλίου 2022). Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στην την ΥΑ υπ’ αριθ. 138352 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10.8.2021 υπουργικής απόφασης
...

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.