ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων  ιδρύθηκε το 1884 με πρώτο πρόεδρο τον κ. Ευθύμιο Οικονομίδη.

Με το Νόμο ΓΤΙΖ (3317) 23/27 Δεκεμβρίου 1908 «Περί Δικηγορικών Συλλόγων», ιδρύθηκε σε κάθε έδρα Πρωτοδικείου Δικηγορικός Σύλλογος, μέλη του οποίου είναι υποχρεωτικά οι δικηγόροι που είναι διορισμένοι σε κάθε πρωτοδικείο.

Στις 15 Φεβρουαρίου 1909 διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου.

Σήμερα ο Σύλλογος Αριθμεί περίπου 270 ενεργά μέλη και έχει έδρα στο Νέο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων.

 

Ιστορικά στοιχεία

Στο φύλλο της 19ης Απριλίου 1884 της εφημερίδας «Φάρος του Ολύμπου», δημοσιεύονται τα εξής, σχετικά με την ίδρυση του πρώτου Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων :

« Μετ’ ευχαριστήσεως αναγγέλλομεν ότι οι εν Τρικάλοις δικηγόροι αισθανόμενοι την ανάγκην του να συσκέπτονται περί παντός αντικειμένου, σχέσιν έχοντας με τα δικαστικά και δικηγορικά καθήκοντά των, αποφάσισαν να σχηματίσουν «Σύλλογον Δικηγορικόν» διό συνελθόντες την 15 του τρέχοντος ημέραν Κυριακήν, εν τη οικία του δικηγόρου κ.Ευθυμίου Οικονομίδου, συνέταξαν το ακόλουθον πρακτικόν όπερ δημοσιοποιούμεν ως ακολούθως:

«Εν Τρικάλοις σήμερον την 15 Απριλίου 1884 ογδοηκοστού τετάρτου έτους, εν τη οικία του κ. Ευθυμίου Οικονομίδου δικηγόρου , συνελθόντες οι κάτωθεν υπογεγραμμένοι Δικηγόροι παρά τω Πρωτοδικείω Τρικάλων, κατά πρότασιν του κ. Ευθυμίου Οικονομίδου απεφασίσαμεν ίνα καταρτίσωμεν Δικηγορικόν Σύλλογον». Μετά ταύτα ωνομάσθη παμψηφεί προσωρινός Πρόεδρος του Συλλόγου ο κ. Ευθύμιος Οικονομίδης, και προσωρινός γραμματεύς ο κ. Αντώνιος Τσιλίρας δικηγόροι, ακολούθως εξελέγη τριμελής επιτροπή εκ των κ.κ. Λεωνίδα Κλοτζάρη, Α. Στρατουδάκη και Γεωργίου Ευαγγελίδου προς σύνταξιν και υποβολήν εις το σώμα του συλλόγου του κανονισμού αυτού την 18 ισταμένου μηνός και έτους, ημέραν τετάρτην και ώραν 4ην μ.μ. Ο δε προσωρινός πρόεδρος παρεκλήθη να γνωστοποιήση τ ανωτέρω εις τους μη παρευρεθέντας σήμερον δικηγόρους. Ο προσωρινός Πρόεδρος Ευθύμιος Οικονομίδης. Τα μέλη : Γ. Ευαγγελίδης, Χριστόδουλος Πριμικύρης, Λεωνίδας Κλοτζάρης, Ηλίας Φιλίππου, Ν. Μιχαλόπουλος, Α. Στρατουδάκης, Θ. Σπυρόπουλος, Γ. Παπαθανασίου, Α. Αρσενιάδης. Προσωρινός γραμματεύς Α. Τσιλίρας»

Με το Νόμο ΓΤΙΖ (3317) 23/27 Δεκεμβρίου 1908 «Περί Δικηγορικών Συλλόγων», ιδρύθηκε σε κάθε έδρα Πρωτοδικείου Δικηγορικός Σύλλογος, μέλη του οποίου είναι υποχρεωτικά οι δικηγόροι που είναι διορισμένοι σε κάθε πρωτοδικείο. Το κεφάλαιο Α έχει τίτλο «Περί συστάσεως Δικηγορικών Συλλόγων», το κεφάλαιο Β έχει τίτλο «Έργα και συνεδριάσεις του Συλλόγου», το κεφάλαιο Γ έχει τίτλο «Περί Διοικητικού Συμβουλίου», το κεφάλαιο Δ έχει τίτλο «Πειθαρχική δικαιοδοσία του συλλόγου», το κεφάλαιο Ε έχει τίτλο «Περί παύσεως των δικηγόρων» και το κεφάλαιο ΣΤ έχει τίτλο «Γενικαί διατάξεις».

Στο άρθρο 45 του νόμου αναφέρεται ότι «Δια Βασιλικού Διατάγματος κανονισθήσονται τα της εκτελέσεως του παρόντος νόμου».

Στη συνέχεια δημοσιεύτηκε το Β.Δ. 24/26 Ιανουαρίου 1909 «Περί εκτελέσεως του ΓΤΙΖ (υπ αριθμ. 3317) νόμου περί δικηγορικών συλλόγων». Το κεφάλαιο Α έχει τίτλο «Ονομασία των δικηγορικών Συλλόγων», το κεφάλαιο Β έχει τίτλο «Περί του γραφείου του δικηγορικού συλλόγου», το κεφάλαιο Γ έχει τίτλο «Περί Αρχαιρεσιών», το κεφάλαιο Δ έχει τίτλο «Περί των καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου», το κεφάλαιο Ε έχει τίτλο «Περί διεξαγωγής των πειθαρχικών υποθέσεων» και το κεφάλαιο ΣΤ έχει τίτλο «Γενικαί διατάξεις».

Στο άρθρο 28 αναφέρεται ότι «Ορίζομεν όπως την τρίτην Κυριακήν, ώρα 10 π.μ., από της ημέρας της δημοσιεύσεως του διατάγματος τούτου εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως, συνέλθωσιν, κατά το άρθρον 44 του νόμου, οι εν τη περιφερεία εκάστου πρωτοδικείου δικηγόροι προς συγκρότησιν των συλλόγων και εκλογήν των δια το έτος 1909 διοικητικών συμβουλίων …….».

Όμως πληθώρα ανακοινώσεων, πληροφοριών και σχολίων, αρχίζουν να καταχωρούνται στις ιστορικές Τρικαλινές εφημερίδες «Αναγέννησις» και «Θάρρος» από τις αρχές του 20ου αιώνα. Η πρώτη χρονολογικά, είναι αυτή του ιδρυθέντος Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, που δημοσιεύεται στο «Θάρρος» της 15ης Φεβρουαρίου 1909 και αφορά την διενέργεια εκλογών, για την ανάδειξη του πρώτου, αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα cookies βοηθούν ανώνυμα στην εύρυθμη λειτουργία της σελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στη χρήση τους από εμάς.